« »

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 24, 8-17

Babylonský kráľ odviedol do zajatia Joachina a všetkých udatných bojovníkov

Joachin mal osemnásť rokov, keď začal kraľovať, a tri mesiace kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matkou bola Noésta, dcéra Elnatana z Jeruzalema. A robil, čo sa Pánovi nepáčilo, ako jeho otec.

V tom čase vytiahli na Jeruzalem sluhovia babylonského kráľa Nabuchodonozora a mesto obkľúčili. Aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel k mestu, keď ho jeho sluhovia obliehali. Judský kráľ Joachin vyšiel k babylonskému kráľovi aj so svojou matkou, so svojimi sluhami, kniežatami a eunuchmi a babylonský kráľ ho v ôsmom roku svojho kraľovania zajal.

Odniesol odtiaľ všetky poklady Pánovho domu i poklady kráľovského paláca a rozbil všetky zlaté nádoby, čo zhotovil izraelský kráľ Šalamún, ako predpovedal Pán. A odvliekol do zajatia celý Jeruzalem: všetky kniežatá a všetkých udatných bojovníkov – desaťtisíc zajatcov – aj umelcov a remeselníkov; ponechal iba chudobný ľud krajiny. Aj Joachina odvliekol do Babylonu; aj kráľovu matku, kráľove ženy a eunuchov i bohatých obyvateľov krajiny odvliekol z Jeruzalema do babylonského zajatia. Sedemtisíc silných mužov, tisíc umelcov a remeselníkov a všetkých udatných bojovníkov odviedol babylonský kráľ do Babylonu ako zajatcov.

A namiesto Joachina ustanovil za kráľa jeho strýca Mataniáša a dal mu meno Sedekiáš.

Kniha žalmov   −   Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.
Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, †
poškvrnili tvoj svätý chrám *
a Jeruzalem obrátili na rumy.
Mŕtvoly tvojich služobníkov
dali za pokrm vtákom lietavým *
a divej zveri dávali telá tvojich svätých. R.
Rozlievali ich krv ako vodu vôkol Jeruzalema *
a nemal ich kto pochovať.
Susedia nás začali potupovať *
a okolití ľudia haniť a vysmievať.
Dokedy ešte, Pane? Chceš sa hnevať naveky? *
Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň? R.
Zabudni na hriechy našich otcov; †
príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veľmi úbohí. R.
Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, †
a vysloboď nás; *
a pre svoje meno odpusť nám hriechy. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Dom postavený na skale; dom postavený na piesku

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.