« »

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

R.: Boh založil svoje mesto naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli Dávidovi

Asýrsky kráľ Senacherib poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom: „Toto poviete judskému kráľovi Ezechiášovi: Aby ťa nepodviedol tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš! Nehovor: ‚Jeruzalem sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa.‘ Veď si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, ako ich spustošili! Len ty by si sa teda zachránil?“

Keď vzal Ezechiáš z rúk poslov písmo a prečítal si ho, vystúpil do Pánovho domu, rozprestrel ho pred Pánom a modlil sa pred jeho tvárou: „Pane, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Len ty si Boh všetkých kráľovstiev zeme; ty si stvoril nebo i zem. Nakloň svoj sluch a počuj! Otvor, Pane, svoje oči a pozri! Počúvaj slová Senacheriba, ktoré povedal, aby potupil živého Boha! Je pravda, Pane, asýrski králi rozprášili národy aj ich krajiny a ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk z dreva a kameňa; preto ich zničili. Ale teraz, Pane Bože náš, vysloboď nás z jeho ruky, nech vedia všetky kráľovstvá zeme, že len ty si Boh, Pane.“

Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Počul som, o čo si ma prosil vo veci asýrskeho kráľa Senacheriba.

Toto o ňom povedal Pán: Potupuje ťa a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona; za tvojím chrbtom pokyvuje hlavou, dcéra Jeruzalema.

Z Jeruzalema vyjde zvyšok a z vrchu Sion, čo sa zachráni. To urobí horlivosť Pána zástupov.

Preto Pán hovorí o asýrskom kráľovi: nevkročí do tohoto mesta, ani šíp ta nevystrelí, nezaútočí naň štítom, ani násypom ho neoboženie. Vráti sa po ceste, po ktorej prišiel, a do tohoto mesta nevkročí, hovorí Pán. Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli Dávidovi, môjmu služobníkovi.“

A stalo sa v tú noc: vyšiel anjel Pána a pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc mužov. Asýrsky kráľ Senacherib ustúpil, vrátil sa domov a zostal v Ninive.

Kniha žalmov   −   Ž 48, 2-3a. 3b-4. 10-11

R.: Boh založil svoje mesto naveky.
Veľký je Pán a hoden každej chvály *
v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, *
je celej zemi na radosť. R.
Vrch Sion, tajomný príbytok, *
je mestom veľkého kráľa.
Boh sa preslávil v jeho palácoch *
ako istá ochrana. R.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo *
uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože, †
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; *
tvoja pravica je plná spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“