« »

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 48, 1-15

Eliáša zakryla víchrica a jeho duch naplnil Elizea

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba.

Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá? Ty si mŕtveho zobudil zo smrti, Pánovým slovom z ríše zosnulých. Ty si vrhol kráľov do záhuby a oslavovaných mužov si zhodil z ich lóže; hravo si zlomil ich moc.

Na Sinaji si počúval výpovede a na Horebe výroky trestu. Ty si pomazal kráľov na odplatu a ustanovil prorokov za svojich zástupcov.

Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene.

Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia! Lebo aj my, kým sme tu, žijeme, ale po smrti nebudeme mať také slávne meno.

Keď Eliáša zakryla víchrica, jeho duch naplnil Elizea. On sa celý život netriasol pred mocnárom a silou ho nik nezdolal.

Nič mu nebolo nemožné: jeho telo prorokovalo aj po smrti. Za svojho života konal divy a aj po smrti robil zázraky.

Kniha žalmov   −   Ž 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.
Pán kraľuje, jasaj, zem; *
radujte sa, všetky ostrovy.
Vôkol neho oblaky a mrákavy, *
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Predchádza ho oheň, *
čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.
Jeho blesky ožarujú zemekruh: *
zem to vidí a chveje sa. R.
Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *
pred Pánom celej zeme.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia všetky národy. R.
Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené †
a honosia sa svojimi sochami. *
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.
Vy sa budete modliť takto

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“