« »

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 21, 17-29

K hriechu si zviedol Izrael

Po Nabotovej smrti Pán oslovil Tesbana Eliáša: „Zober sa a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici; vošiel do nej, aby ju zabral. Povieš mu: Toto hovorí Pán: Vraždil si a okrem toho si sa zmocnil dedičstva! A potom dodaj: Toto hovorí Pán: Na mieste kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju.“

Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateľ?“ On odpovedal: „Našiel, lebo si sa zapredal a urobil si, čo je zlé pred Pánovým pohľadom. Hľa, ja privediem zlo na teba: zmetiem tvoje potomstvo a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského: deti i dospelých. S tvojím domom naložím, ako som naložil s domom Jeroboama, Nabatovho syna, a s domom Básu, Ahiášovho syna, pretože si ma svojimi skutkami popudzoval k hnevu a k hriechu si zviedol Izrael.

Ale aj o Jezabel Pán povedal: Psy budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psy, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo.“

Lebo naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol tak zapredal robiť zlo pred Pánovým pohľadom ako Achab a zvádzala ho na to jeho žena Jezabel. Tak veľmi sa skazil, že chodil za modlami celkom tak, ako to robievali Amorejčania, ktorých Pán vyhubil spred synov Izraela.

Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si opásal kajúci pás a postil sa, spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy Pán oslovil Tesbana Eliáša: „Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Preto, že sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Ale v dňoch jeho syna privediem nešťastie na jeho dom.“

Kniha žalmov   −   Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očisť ma od hriechu. R.
Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. R.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov *
a zotri všetky moje viny.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia *
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

ROŽŇAVA (len v katedrále): Svätého Neita, mučeníka
(spomienka)

Čítania z férie.