« »

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 19, 9a. 11-16

Postav sa na vrchu pred Pána

Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: „Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“ Práve prechádzal Pán.

Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre.

Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení.

Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni.

A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom počul hlas: „Čo tu robíš, Eliáš?“

On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov; lebo synovia Izraela porušili tvoju zmluvu: zborili tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom. Len ja som ostal. Ale aj po mojom živote sliedia a chcú ma zabiť.“

A Pán mu povedal: „Choď, vráť sa tou istou cestou po púšti do Damasku. Keď ta dôjdeš, pomažeš Hazaela za kráľa nad Sýriou, Jehua, syna Namsiho, pomažeš za kráľa nad Izraelom a Elizea, Safatovho syna z Abelmehuly, pomažeš za proroka namiesto seba.“

Kniha žalmov   −   Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, *
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: *
„Hľadajte moju tvár!“ R.
Pane, ja hľadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. *
ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. R.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“