« »

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 17, 1-6

Eliáš stojí pred tvárou Pána, Boha Izraela

Tesban, Eliáš z Tesby v Galaáde, povedal Achabovi: „Ako žije Pán, Boh Izraela, pred ktorého tvárou stojím: Nebude v týchto rokoch ani rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo.“

Vtedy mu zaznelo Pánovo slovo: „Odíď odtiaľto, choď na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordánu. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa kŕmili.“

Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno a podobne chlieb a mäso večer; a pil z potoka.

Kniha žalmov   −   Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Svoj zrak upieram na vrchy: *
príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, *
ktorý stvoril nebo i zem. R.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, *
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí *
ten, čo stráži Izraela. R.
Pán ťa stráži, †
Pán je tvoja záštita *
po tvojej pravici.
Za dňa ťa slnko nezraní *
ani mesiac za noci. R.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; *
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod; *
odteraz až naveky. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!
Blahoslavení chudobní v duchu

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“