« »

Najsvätejšej Trojice
(slávnosť)

R.: Chvála ti a sláva naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

Kniha Exodus   −   Ex 34, 4b-6. 8-9

Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý

Mojžiš včasráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v rukách mal dve kamenné tabule.

Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.“

Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: „Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.
Slávny si, Pane, Bože našich otcov. *
Slávne je, Pane, tvoje meno, nesmierne veľké a sväté. R.
Slávny si, Pane, *
vo svojom chráme veľkom a svätom. R.
Slávny si, Pane, *
na svojom kráľovskom tróne. R.
Slávny si, Pane, *
čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. R.
Slávny si, Pane, *
na klenbe nebies. R.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 13, 11-13

Milosť Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha

Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.

Pozdravujú vás všetci svätí.

Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 3, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.
Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice – titul katedrály
(slávnosť)

Čítania zo slávnosti.