« »

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)

R.: Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 3, 10-17

Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní

Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.

Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.

Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 157. 160. 161. 165. 166. 168

R.: Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
Mnohí ma prenasledujú a sužujú, *
no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní. R.
Pravda je podstatou tvojich slov *
a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné. R.
Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič, *
moje srdce si tvoje slová ctí. R.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; *
a nemajú sa na čom potknúť. R.
Pane, vyčkávam tvoju pomoc *
a plním tvoje predpisy. R.
Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: *
lebo pred tebou sú všetky moje cesty. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 35-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘

Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“

A veľký zástup ho počúval s radosťou.