« »

Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice.
(Svätý mučeník Tallelaios.)

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

Parémie na večierni: ; ; ; ; ; = prvé tri Nanebovstúpeniu, ďalšie tri svätým Konštantínovi a Helene.

41. začalo (Sk 18, 22 – 28)

V tých dňoch, keď Pavol zostúpil do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a zišiel do Antiochie. Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach. Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. A keď chcel odísť do Achájska, bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Kristus.

Jn 43. začalo (12, 36 – 47)

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.” Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?” Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.” Toto povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.”

Iz 2, 2 – 3e

Takto hovorí Pán: V posledných dňoch bude Pánov vrch i Boží dom na temenách vrchov dobre viditeľný a vyvýši sa nad pahorky. Prídu k nemu všetky národy, pôjdu mnohé kmene a povedia: Hor sa, vystúpme na Pánov vrch a do domu Jakubovho Boha! Zvestuje nám svoju cestu a budeme po nej kráčať!

Iz 62,10 – 63,3b. 7-9

Takto hovorí Pán: Choďte a kráčajte cez moje brány, pripravte mi cestu, urobte cestu môjmu ľudu a odhádžte kamene, ktoré ležia na ceste! Vztýčte znamenie k národom! Veď hľa, Pán spôsobí, že to bude počuť až do konca zeme. Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj Spasiteľ, ktorý má pri sebe mzdu a pred svojou tvárou svoje dielo! Nazve ich Svätý ľud, ktorý Pán vykúpil, ty však budeš nazvaný Vyhľadávané mesto a neopustené. Kto je ten, čo prišiel z Edomu, v červených rúchach z Bosoru, krásny v odeve a volá s mocou? To som ja; rozprávam o spravodlivosti a rozsudku spásy. Prečo sú tvoje rúcha červené a tvoje šaty ako od šliapania lisu? Som plný šliapania lisu a spomedzi národov nik nebol so mnou. Spomínal som Pánovo milosrdenstvo a Pánove dobrodenia vo všetkom, čím nám odplatil. Pán, dobrý sudca domu Izraela, zaobchádza s nami podľa svojho milosrdenstva a podľa množstva svojej spravodlivosti. Povedal: Azda to nie je môj ľud? Sú to deti a nebudú zavrhnuté! I bolo im to na záchranu z každej tiesne. Nezachránil ich posol ani anjel, no sám Pán, lebo ich miluje a zľutúva sa nad nimi. Sám ich vykúpil, prijal a vyvýšil po všetky dni vekov.

Zach 14, 1a. 4a. 8-11

Takto hovorí Pán: Hľa, prichádza Pánov deň! V ten deň zastanú jeho nohy na Olivovom vrchu, ktorý leží oproti Jeruzalemu na východ. V ten deň bude vytekať z Jeruzalema živá voda; polovica z nej do prvého mora a polovica z nej do posledného mora. Takto to bude počas žatvy aj v jeseni. A Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno; ono bude obkolesovať celú zem i púšť od Gabe až po Remmón južne od Jeruzalema. Vznesie sa, zostane však na mieste od Benjamínovej brány až po miesto prvej brány, až po nárožnú bránu, až po vežu Ananeil, až po žľab kráľových lisov. Usídlia sa v ňom, prekliatie už nebude a Jeruzalem bude bývať v nádeji.

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

Šalamún sa postavil v prítomnosti celého zástupu Izraela pred Pánov oltár, rozprestrel dlane k nebu a povedal: „Pane, Bože Izraela, niet tebe podobného Boha ani hore na nebi ani dolu na zemi. Veď ak nebesia a nebesia nebies ťa nemôžu obsiahnuť, o koľko menej tento dom, ktorý som postavil?! Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane, môj Bože, a vyslyš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha dnes predkladá: Aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal: ,Tam bude moje meno!’ Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu, Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty počuješ na mieste, kde bývaš, v nebi, a keď počuješ, aj odpustíš.

Iz 61,10b – 62,5

Nech mi duša plesá v mojom Bohu, lebo ma zaodial rúchom spásy, plášťom radosti ma zahalil, ako ženícha ozdobil ma vencom, ako nevestu okrášlil ma skvostami. Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak dá Pán vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi. Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo a nevzbĺkne ako fakľa jeho spása. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa. Budeš ozdobným vencom v Pánovej ruke, kráľovským diadémom v ruke svojho Boha. Už sa nebudeš volať Opustená a tvoja krajina sa nebude volať Spustošená, lebo ťa budú nazývať Moje zaľúbenie a tvoju krajinu Obývaná, veď Pánovi sa v tebe zaľúbilo a tvoja krajina dostane obyvateľov. Ako mladík žije s pannou, tak budú žiť tvoji synovia s tebou a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa tvoj Boh bude tešiť z teba.

Iz 60, 1 – 16

Osvieť sa, osvieť sa, Jeruzalem, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! Hľa, tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a dcéry ti z kraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, ťavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu. Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe, baránky z Nabajot ti budú k službám, vystúpia na môj oltár ľúbezný, a tak oslávim svoj slávny dom. Kto sú to, čo letia sťa oblaky, ako holuby k svojim holubincom? Áno, na mňa čakajú ostrovy a lode taršišské napredku, aby ti priviedli synov zďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi pre meno Pána, tvojho Boha, pre Svätého Izraela, lebo ťa ozdobil. Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť, lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej láske som sa zmiloval nad tebou. Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom spustošené. Nádhera Libanonu príde k tebe, cyprus, brest a jedľa pospolu, nech ozdobia miesto mojej svätyne a okrášlim miesto svojich nôh. Zhrbení prídu k tebe synovia tvojich utláčateľov a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou, a budú ťa volať Mesto Pána, Sion Svätého Izraela. Zato, že si bol opustený a nenávidený a nemal si chodcov, spravím ťa večnou ozdobou, rozkošou z pokolenia na pokolenie. Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj Vykupiteľ, Mocný Jakubov.