« »

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.

Jakubov list   −   Jak 2, 14-24. 26

Ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?

Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ A bol nazvaný Božím priateľom.

Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.

Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Kniha žalmov   −   Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána *
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude požehnané. R. 
V jeho dome bude úspech a bohatstvo, *
jeho spravodlivosť ostane naveky.
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý. R. 
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, *
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše. *
vo večnej pamäti bude spravodlivý. R. 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 34 – 9, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.
Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“