« »

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 6, 12b-15. 17-19

Dávid a celý dom Izraela sprevádzali Pánovu archu s jasotom

Dávid s radosťou priniesol Božiu archu z domu Obededoma do Dávidovho mesta.

Keď tí, čo niesli Pánovu archu, urobili šesť krokov, obetoval býčka a vykŕmené teľa; a Dávid z celej sily tancoval pred Pánom, opásaný pláteným efódom. Dávid a celý dom Izraela sprevádzali Pánovu archu s jasotom a trúbením poľnice.

Pánovu archu doniesli a položili ju na jej miesto uprostred stánku, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom Dávid priniesol Pánovi zápalné a pokojné obety.

A keď dokončil zápalné a pokojné obety, požehnal ľud v mene Pána zástupov a všetkému izraelskému ľudu, mužom i ženám, dal po jednom bochni chleba, po jednom datľovom a po jednom hroznovom koláči. A ľud sa rozišiel, každý do svojho domu.

Kniha žalmov   −   Ž 24, 7. 8. 9. 10

R.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.
Zdvihnite, brány, svoje hlavice †
a vyvýšte sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiť kráľ slávy. R.
Kto je ten kráľ slávy? †
Pán silný a mocný, *
Pán mocný v boji. R.
Zdvihnite, brány, svoje hlavice †
a vyvýšte sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiť kráľ slávy. R.
Kto je ten kráľ slávy? †
Pán zástupov, *
to je ten kráľ slávy. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 3, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“