« »
?!

Pondelok po 1. adventnej nedeli

alebo
R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, Bože náš, a zachráň nás! Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 2, 1-5

Pán zhromaždí všetky národy vo večnom pokoji Božieho kráľovstva

Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme.

Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky.

Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“ Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo.

On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Hor‘ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 4, 2-6

Bude chválou všetkých, ktorí sa zachránia

V ten deň bude Pánov výhonok ozdobou a slávou a plod zeme pýchou a chválou všetkých, ktorí sa zachránia z Izraela. Svätým sa bude nazývať každý, kto zostane na Sione a kto prežije v Jeruzaleme, každý, kto bude zapísaný v Jeruzaleme pre život.

Až Pán zmyje špinu sionských dcér, až celkom spláchne krv z Jeruzalema dychom súdu a dychom páľavy, vtedy utvorí nad každým miestom vrchu Sion a nad tými, čo sa tam zhromaždia, oblak vo dne a dym i žiaru blčiaceho ohňa v noci. Pánova veleba bude nad všetkým ako ochrana; a stánok bude tieňom pred horúčavou dňa a bezpečným útočišťom pred víchricou a dažďom.

Kniha žalmov   −   Ž 122, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
Zaradoval som sa, keď mi povedali: *
„Pôjdeme do domu Pánovho.“
Naše nohy už stoja *
v tvojich bránach, Jeruzalem. R.
Jeruzalem je vystavaný ako mesto *
spojené v jeden celok.
Tam prichádzajú kmene, *
kmene Pánove, R.
(aby podľa obyčaje Izraela *
velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice, *
stolice domu Dávidovho. R.
Pre Jeruzalem proste o pokoj: *
„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb *
a istota v tvojich palácoch.“ R.)
Kvôli svojim bratom a priateľom *
budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
Kvôli domu Pána, nášho Boha, *
budem prosiť o šťastie pre teba. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, Bože náš, a zachráň nás! Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Prídu mnohí od východu i západu do nebeského kráľovstva

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

XII. 2019

 « » 
Mesiac
49.
týždeň
Ne 1
50.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
51.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
52.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
53.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
54.
týždeň
Po 30
Ut 31