« »

Utorok 24. (27.) týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý prorok Abdiáš.
Svätý mučeník Barlaam.
/5. deň filipovky/

Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21)

Syn Timotej, mladšie vdovy odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať; a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. Ak niektorý veriaci alebo niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami. Presbyteri, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu.“ Proti presbyterovi neprijímaj žalobu, iba keby ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Pánom Ježišom Kristom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič tak, žeby si niekomu nadŕžal.

Lk 87. začalo (17, 26 – 37)

Pán povedal: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Dvaja budú na poli: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.” Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?” On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.”