« »

Streda 32. týždňa v Cezročnom období

R.: Boh bude súdiť malých i mocných.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Kniha Múdrosti   −   Múd 6, 1-11

Počúvajte, králi, aby ste sa naučili múdrosti

Počúvajte, králi, a buďte chápaví; učte sa, panovníci celého sveta. Napnite sluch, vy, čo vládnete nad masami, čo si zakladáte na zástupoch národov.

Svoju moc máte od Pána a vládu od Najvyššieho. On sa vás bude pýtať na vaše skutky a skúmať bude vaše myšlienky. Lebo ste boli služobníkmi jeho kráľovstva, a nesúdili ste spravodlivo, nezachovávali ste zákon, ani ste nekonali podľa Božej vôle.

S hrôzou a rýchle na vás príde, lebo tých, čo vládnu, postihne prísny súd.

Veď malému človeku sa priznáva zľutovanie, ale mocní budú neúprosne vypočúvaní. Lebo Boh neustúpi pred nijakou osobou, ani sa nezľakne ničej veľkosti; veď on stvoril malého i veľkého a rovnako sa stará o všetkých. Ale na mocných čaká prísny súd.

Teda vám, králi, sú určené tieto moje slová, aby ste sa naučili múdrosti a nepadli. Lebo tí, čo sväto strážia sväté veci, budú uznaní za svätých, a tí, čo sa to naučia, nájdu obrancu. Dychtite teda po mojich slovách, milujte ich a poučíte sa.

Kniha žalmov   −   Ž 82, 3-4. 6-7

R.: Boh bude súdiť malých i mocných.
„Prisúďte právo bedárom a sirotám, *
spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.
Ratujte chudobného *
a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika.“ R.
Povedal som: „Ste bohmi, *
všetci ste synmi Najvyššieho.“
Ale aj vy, ako každý človek, umriete, *
padnete ako každý velikáš. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“

A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“