« »

Svätého Martina z Tours, biskupa
(spomienka)

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Kniha Múdrosti   −   Múd 1, 1-7

Múdrosť je duch, čo miluje človeka; Pánov duch napĺňa zemekruh

Milujte spravodlivosť, vy, čo súdite zem, dobromyseľne premýšľajte o Pánovi a hľadajte ho s úprimným srdcom, lebo sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, a zjaví sa tým, čo v neho veria. Veď prevrátené myšlienky vzďaľujú od Boha a pokúšaná Moc odvrhuje hlupákov. Do zlovoľnej duše múdrosť nevkročí, ani v tele oddanom hriechu bývať nebude.

Veď svätý duch, učiteľ, uteká od pretvárky, vyhýba nerozumným myšlienkam a blížiaca sa neprávosť ho odháňa.

Múdrosť je duch, čo miluje človeka, ale nenechá bez trestu rúhača, čo sa previnil perami, lebo Boh je svedkom jeho vnútra, neklamne skúma jeho srdce a počúva, čo hovorí.

Veď Pánov duch napĺňa zemekruh a ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas.

Kniha žalmov   −   Ž 139, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; *
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: †
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. *
A všetky moje cesty sú ti známe. R.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, *
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu *
a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; *
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. R.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom *
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; *
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. R.
I keby som si pripäl krídla zorničky *
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie *
a podchytí ma tvoja pravica. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Keď sa sedem ráz vráti k tebe a povie: Ľutujem, odpusť mu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!

Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“

Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa – hlavný patrón a titul katedrál
(sviatok; v katedrálach slávnosť)

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. Druhé čítanie iba v katedrálach: 1Pt 5,1-4 alebo iné zo Spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov – L III, 738 n.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 61, 1-3

Pán ma pomazal a poslal ma hlásať evanjelium chudobným

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého. Budú sa volať dubmi spravodlivosti, sadenicou Pána na jeho oslavu.

Kniha žalmov   −   Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; *
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. R.
Našiel som svojho služobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.
Pevne ho bude držať moja ruka *
a posilňovať moje rameno. R.
S ním bude moja vernosť a milosť *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.
On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘“