« »

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha proroka Barucha   −   Bar 4, 5-12. 27-29

Ten, čo vás postihol pohromou, vovedie vás aj do večnej blaženosti

Dôveruj, ľud môj, veď nesieš meno Izraela; boli ste predaní pohanom, ale nie na zahynutie; pretože ste rozhnevali Boha, dostali ste sa do rúk nepriateľov. Roztrpčovali ste toho, čo vás stvoril, obetovali ste démonom, nie Bohu. Zabudli ste na Boha, čo vás živil, na večného Boha, a zarmútili ste Jeruzalem, ktorý vás vychoval.

On videl, ako na vás prichádza Boží hnev, a povedal: „Počujte, susedia Siona, Boh na mňa priviedol veľký smútok, lebo som videl zajatie svojich synov a dcér, ktoré na nich priviedol Večný. Vychovával som ich s radosťou, prepúšťal som ich s nárekom a žiaľom.

Nech sa nik neraduje nado mnou, nad vdovou, ktorú opustili mnohí; osamel som pre hriech svojich detí, lebo sa odklonili od Božieho zákona.“

Dôverujte, deti, a volajte k Bohu; ten, čo to dopustil, spomenie si na vás. Ako sa vaša myseľ odklonila od Boha, tak sa obráťte a desaťkrát usilovnejšie ho hľadajte. Veď ten, čo vás postihol touto pohromou, vás aj zachráni a vovedie do večnej blaženosti.

Kniha žalmov   −   Ž 69, 33-35. 36-37

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; *
hľadajte Boha a srdce vám oživne.
Lebo Pán vypočuje chudobných *
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.
Nech ho chvália nebesia i zem, *
moria a všetko, čo sa hýbe v nich. R.
Lebo Boh zachráni Sion †
a vybuduje mestá Júdove; *
usadia sa tam a budú ich majetkom.
A zdedia ho potomci jeho služobníkov *
a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.