« »

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Kniha proroka Zachariáša   −   Zach 8, 1-8

Vyslobodím svoj ľud z východnej i západnej krajiny

Zaznelo slovo Pána zástupov: „Toto hovorí Pán zástupov: Veľmi som sa rozhorlil za Sion, vášnivo zaň horlím.

Toto hovorí Pán: Vrátil som sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Jeruzalem sa bude volať Verné mesto a vrch Pána zástupov Svätá hora.

Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú sedávať v uliciach Jeruzalema starci a starenky a všetci budú mať pre vysoký vek v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, čo sa budú hrať na jeho uliciach.

Toto hovorí Pán zástupov: A ak sa to v tých dňoch bude zdať ťažké zvyškom tohoto ľudu, vari to bude ťažké aj v mojich očiach?! – hovorí Pán zástupov.

Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja vyslobodím svoj ľud z východnej krajiny i z krajiny, kde slnko zapadá; privediem ich sem a budú bývať v Jeruzaleme; oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti.“

Kniha žalmov   −   Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí *
a ich potomstvo bude pevné pred tebou,
aby na Sione hlásali meno Pánovo *
a v Jeruzaleme jeho slávu,
keď sa tam zídu vospolok národy *
a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.
Kto je medzi vami najmenší, ten je veľký

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“

Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

IX. 2019

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Ne 1
36.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
37.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
38.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
39.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
40.
týždeň
Po 30