« »

22. nedeľa v Cezročnom období

R.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 3, 19-21. 30-31

Buď pokorný a nájdeš milosť u Boha

Syn môj, v tichosti konaj svoje práce a budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva. Čím si väčší, tým buď pokornejší a nájdeš milosť u Boha.

Mnohí sú vznešení a slávni, ale on tichým zjavuje svoje tajomstvá. Lebo len Božia moc je veľká a pokorní ho oslavujú. Na rany pyšných nieto lieku, lebo krovie hriechu v nich zapustí korene a neuvedomia si to.

Múdre srdce uvažuje o výrokoch mudrcov a pozorné ucho túži po múdrosti.

Kniha žalmov   −   Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11

R.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
Spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou *
a v radosti sa veseliť.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte: *
jeho meno je Pán. R.
On je otec sirôt a záchranca vdov, *
on je Boh vo svojom svätom príbytku.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, *
väzňov privádza k šťastiu. R.
Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď *
a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.
Prebývajú v nej tvoje tvory, *
pre chudobného si ju pripravil
vo svojej dobrote, Bože. R.

List Hebrejom   −   Hebr 12, 18-19. 22-24a

Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha

Bratia, nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo.

No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 14, 1. 7-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.

Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi.

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“