« »

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok)

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 9, 6-10

Veselého darcu Boh miluje

Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

Kniha žalmov   −   Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána *
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude požehnané. R.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, *
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše. *
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. R.
Nebude sa báť zlej zvesti. *
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateľov. R.
Rozdeľuje a dáva chudobným; †
jeho dobročinnosť potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásť. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.
Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie veľkú úrodu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“