« »

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Kniha Exodus   −   Ex 40, 16-21. 34-38

Stánok stretnutia zahalil oblak a svätostánok naplnila Pánova veleba

Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Pán.

Potom vzal Svedectvo a vložil ho do archy, dolu navliekol žrde a navrch položil zľutovnicu. Archu zaniesol do svätostánku a zavesil pred ňu oponu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

Vtom oblak zahalil stánok stretnutia a Pánova veleba naplnila svätostánok. Ani Mojžiš nemohol vojsť do stánku stretnutia, lebo na ňom spočíval oblak a svätostánok napĺňala Pánova veleba.

Keď sa oblak od stánku zdvihol, putovali synovia Izraela na ďalšie stanovište; a keď sa oblak nezdvihol, nehýbali sa až do dňa, keď sa zdvihol.

Cez deň nad svätostánkom spočíval Pánov oblak a v noci oheň pred očami všetkých Izraelitov po celý čas ich putovania.

Kniha žalmov   −   Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš. *
Stúpajú a síl im stále pribúda. R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.
Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.