« »

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

R.: Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 2, 1-13

Priprav sa na skúšku

Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku.

Maj srdce úprimné a buď vytrvalý. Nakloň svoj sluch a prijmi slová rozumné a neznepokojuj sa v čase pohromy. Znášaj, čo na teba Boh dopustí; primkni sa k Bohu a nepusti sa ho, aby si bol múdry v svojom živote.

Prijmi všetko, čo ťa postihne, vydrž v bolesti a v svojej úbohosti buď trpezlivý. Lebo zlato a striebro sa v ohni vyskúša, vyvolení ľudia v peci poníženia.

Dôveruj Bohu a on ti pomôže, dúfaj v neho a on urovná tvoju cestu.

Zachovaj si bázeň pred ním a vytrvaj v nej do staroby.

Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo, neodkláňajte sa od neho, aby ste nepadli. Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru a neminie vás odmena. Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro, vo večnú radosť a zľutovanie. Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho a vaše srdcia svetlo prežiari.

Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte: Kto bol zahanbený, keď dúfal v Pána? Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch? A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc?

Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa hriechy, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú.

Kniha žalmov   −   Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.
Spoľahni sa na Pána a dobre rob *
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Hľadaj radosť v Pánovi *
a dá ti, za čím túži tvoje srdce. R.
O život bezúhonných sa stará Pán *
a ich dedičstvo trvá naveky.
V nešťastí zahanbení nebudú *
a v čase hladu budú nasýtení. R.
Vyhýbaj zlu a dobre rob *
a budeš mať domov naveky.
Lebo Pán miluje spravodlivosť *
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú *
a pokolenie bezbožných bude zničené. R.
Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v čase súženia.
Pán im pomôže a oslobodí ich, †
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.
Syn človeka bude vydaný... Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“