« »

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.
Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Kniha Genezis   −   Gn 9, 1-13

Svoj oblúk vložím do oblakov a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou

Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: „Vzrastajte, množte sa a naplňte zem! Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky pozemské zvieratá i všetko nebeské vtáctvo a všetko, čo sa hýbe na zemi! Vo vašich rukách sú všetky morské ryby. Všetko, čo sa hýbe a žije, bude vám slúžiť za pokrm; dávam vám všetko, ako kedysi zelené byliny.

Len mäso s dušou, ktorá je v krvi, nebudete jesť. Lebo aj za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera. Za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Ak niekto preleje krv človeka, iný človek nech preleje jeho krv, lebo človek bol na Boží obraz stvorený.

Vy však vzrastajte, množte sa, rozšírte sa po zemi a ovládnite ju!“

Aj toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hľa, ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: s vtákmi i s dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korába; so všetkými zvieratami na zemi. Uzavriem s vami zmluvu a už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy, už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“

A Boh povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: Do oblakov vložím svoj oblúk a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou.“

Kniha žalmov   −   Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí *
a ich potomstvo bude pevné pred tebou,
aby na Sione hlásali meno Pánovo *
a v Jeruzaleme jeho slávu,
keď sa tam zídu vospolok národy *
a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.
Ty si Mesiáš... Syn človeka musí mnoho trpieť

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“

Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“