« »

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka
alebo Svätého Kolumbána, opáta
(ľubovoľná spomienka)

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 10, 8-11

Vzal som knižku a zjedol som ju

Ja, Ján, som počul hlas z neba, ktorý znova ku mne prehovoril: „Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi.“

Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku.

On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med.“

Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou.

Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.
Keď idem cestou tvojich zákonov, *
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva. R.
Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou *
a tvoje príkazy sú mojimi radcami. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, *
mojim ústam sú sladšie ako med. R.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, *
lebo je slasťou môjmu srdcu. R.
Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túžim za tvojimi predpismi. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Vy ste z Božieho domu urobili lotrovský pelech

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.