« »

Streda 18. týždňa po Päťdesiatnici.
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.
Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

231. začalo (Ef 5, 25 – 33a)

Bratia, milujte svoje manželky, ako aj Kristus si zamiloval Cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvätil, očisťujúc ju kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá, veď kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Pán Cirkev, pretože sme údmi jeho tela, z jeho tela a z jeho kostí. Preto človek opustí svojho otca i matku a pripúta sa ku svojej manželke a budú dvaja jedným telom. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého.

Lk 12. začalo (4, 1 – 15)

V tom čase, keď sa Ježiš vrátil od Jordána plný Svätého Ducha, Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.” Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale aj z každého Božieho slova.’” Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.” Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.’” Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,’ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.’” Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.’” Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.