« »

Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici.
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.
Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

230. začalo (Ef 5, 20 – 26)

Bratia, ustavične za všetko ďakujte Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jeden druhému v Božej bázni. Ženy, podriaďujte sa svojim manželom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou Cirkvi a Spasiteľom tela. Ale ako sa Cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy svojim manželom vo všetkom. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus si zamiloval Cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvätil, očisťujúc ju kúpeľom vody a slovom.

Lk 11. začalo (3,23 – 4,1)

V tom čase, keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, on Serucha, on Ragaua, on Faleka, on Ebera, on Salu, on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Svätého Ducha. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti.