« »

Svätého Pia X., pápeža
(spomienka)

R.: Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 28, 1-10

Hoci si len človek, a nie boh, v srdci sa pokladáš za Boha

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Boh: Pre pýchu tvojho srdca, pretože si hovoril: ‚Ja som Boh, sedím na božskom tróne, uprostred mora!‘; hoci si len človek, a nie boh, a v srdci sa pokladáš za Boha. Múdrejší si ako Daniel, nijaké tajomstvo nie je ukryté pred tebou. Svojou múdrosťou a rozumnosťou si si nadobudol bohatstvo, získal si zlato a striebro do svojich pokladníc; svojou veľkou múdrosťou a obchodom si zveľadil svoje bohatstvo a s bohatstvom spyšnelo tvoje srdce.

Preto toto hovorí Pán, Boh: Pretože si sa v srdci pokladal za boha, ja privediem proti tebe cudzincov, najnásilnejší národ: vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a potupia tvoju nádheru. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš ako tí, čo sú zabití uprostred mora. Vari budeš vravieť: ‚Ja som Boh!‘ do očí svojich vrahov? Veď si človek len, a nie boh, v rukách tých, čo ťa zabijú!

Zomrieš smrťou neobrezancov, rukami cudzincov, lebo som to ja povedal,“ hovorí Pán, Boh.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b

R.: Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.
„Povedal by som: Rozptýlim ich *
a vyhladím ich pamiatku z ľudstva!,
keby som sa nebál spupnosti nepriateľov, *
že sa budú pýšiť ich protivníci. R.
A povedia: ‚Naša ruka je vynikajúca, *
nie Pán urobil toto všetko!‘
Lebo je to ľud bezradný *
a nechápavý. R.
Ako by jeden mohol prenasledovať tisíc ľudí *
a dvaja zahnať na útek desaťtisíc?
Iba ak by ich predala ich Skala *
a Pán by ich vydal napospas.“ R.
Blízko je deň ich záhuby, *
ich osud sa urýchľuje.
Lebo Pán sa ujme práva svojho ľudu *
a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.
Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“