« »

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 24, 15-24

Ezechiel vám bude znamením; budete robiť, ako on robil

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, ja ťa stihnem ranou: vezmem ti potešenie tvojich očí, ale plakať nesmieš ani nariekať; slzy nech ti netečú. Tíško vzdychaj, smútočný nárek nekonaj, hlavu si oviň turbanom, obuj si sandále, bradu si nezahaľuj a smútočný pokrm nejedz.“

Ráno som teda hovoril ľudu a večer mi zomrela žena. Na druhé ráno som robil, ako mi rozkázal.

A ľud mi hovoril: „Prečo nám nepovieš, čo to znamená, čo robíš?“

Povedal som im: „Pán ku mne prehovoril: Povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja znevážim svoju svätyňu, pýchu vašej sily, potešenie vašich očí a túžbu vašej duše. Vaši synovia a dcéry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. A budete robiť, ako ja robím: bradu si nezahalíte a nebudete jesť smútočný pokrm; turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách: nebudete plakať ani nariekať, ale budete chradnúť pre svoje neprávosti a vzdychať brat popri bratovi. A Ezechiel vám bude znamením: keď to príde, budete robiť všetko, ako on robil, a spoznáte, že ja som Pán, Boh.“

Kniha Deuteronómium   −   Dt 32, 18-19. 20. 21

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Skalu si zanedbal, čo ťa zrodila, *
zabudol si na Pána, svojho stvoriteľa.
Pán to videl a zavrhol ich, *
lebo ho hnevali jeho synovia a dcéry. R.
Povedal: „Skryjem pred nimi svoju tvár *
a uvidím, ako sa to s nimi skončí.
Lebo je to zvrhlé pokolenie, *
neverní synovia. R.
Provokovali ma tým, čo nie je Boh, *
hnevali ma svojimi márnosťami.
Ja ich budem provokovať tým, čo nie je ľud, *
pochabým národom ich nahnevám.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Ak chceš byť dokonalý, predaj, čo máš, a budeš mať poklad v nebi

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“

Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.