« »

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Heleny
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Budem súdiť každého podľa jeho skutkov

Pán prehovoril ku mne takto: „Ako to, že si v Izraelovej krajine hovoríte príslovie: ‚Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom stŕpli zuby?‘

Ako žijem, hovorí Pán, Boh, už nebudete hovoriť toto príslovie v Izraeli. Veď každý život je môj: tak život otca, ako aj život syna je môj. Len ten zomrie, kto zhreší.

Keď bude človek spravodlivý, keď bude žiť podľa práva a spravodlivo, že nebude jesť na výšinách a svoje oči nebude dvíhať k modlám domu Izraela, manželku svojho blížneho nezneuctí a k žene v jej čase sa nepriblíži, nebude nikoho utláčať, dlžníkovi vráti záloh, násilím nič neuchváti, zo svojho chleba dá hladnému a nahého zaodeje šatami, nebude požičiavať na úžeru a prijímať úroky, od zločinu odtiahne svoju ruku a spravodlivo bude rozsudzovať ľudí, kráčať podľa mojich príkazov a zachovávať moje ustanovenia, teda konať správne: ten je spravodlivý a bude žiť, hovorí Pán, Boh.

Ale ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, ten nebude žiť. Keď bude páchať všetky tieto ohavnosti, naisto zomrie a sám bude zodpovedný za svoju smrť.

Preto vás, každého, dom Izraela, budem súdiť podľa jeho skutkov, hovorí Pán, Boh. Obráťte sa teda, odvráťte sa od všetkých svojich neprávostí, aby vás nepriviedli k pádu. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopúšťali, a obnovte si srdce i ducha. Veď prečo by ste mali zomrieť, dom Izraela? Ja nemám záľubu v smrti človeka, hovorí Pán, Boh. Obráťte sa a žite.“

Kniha žalmov   −   Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.
Bože, stvor vo mne srdce čisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R.
Navráť mi radosť z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách *
a hriešnici sa k tebe obrátia. R.
Veď ty nemáš záľubu v obete, *
ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; *
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.