« »

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie
(slávnosť)

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Priniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil.

Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné obety.

Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom.

Kniha žalmov   −   Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Počuli sme, že archa je v Efrate, *
a našli sme ju na jaarských nivách.
Vstúpme teda do Pánovho príbytku *
a padnime k podnožke jeho nôh. R.
Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti *
a tvoji svätí nech plesajú.
Pre svojho služobníka Dávida *
neodmietaj tvár svojho pomazaného. R.
Lebo Pán si vyvolil Sion, *
želal si mať ho za svoj príbytok:
„To je miesto môjho odpočinku naveky; *
tu budem bývať, lebo som túžil za ním.“ R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 54-57

Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.

A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.

A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.

I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného.“

Kniha žalmov   −   Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; *
po tvojej pravici stojí kráľovná
ozdobená zlatom z Ofíru. R.
Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, *
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. R.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; *
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráľovského paláca. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 20-27a

Prvotinou je Kristus; potom tí, čo patria Kristovi

Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.

Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

PRIKÁZANÝ SVIATOK – ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie – titul katedrály
(slávnosť)

Čítania zo slávnosti.