« »

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie
(slávnosť)

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Priniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil.

Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné obety.

Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom.

Kniha žalmov   −   Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Počuli sme, že archa je v Efrate, *
a našli sme ju na jaarských nivách.
Vstúpme teda do Pánovho príbytku *
a padnime k podnožke jeho nôh. R.
Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti *
a tvoji svätí nech plesajú.
Pre svojho služobníka Dávida *
neodmietaj tvár svojho pomazaného. R.
Lebo Pán si vyvolil Sion, *
želal si mať ho za svoj príbytok:
„To je miesto môjho odpočinku naveky; *
tu budem bývať, lebo som túžil za ním.“ R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 54-57

Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.

A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.

A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.

I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného.“

Kniha žalmov   −   Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; *
po tvojej pravici stojí kráľovná
ozdobená zlatom z Ofíru. R.
Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, *
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. R.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; *
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráľovského paláca. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 20-27a

Prvotinou je Kristus; potom tí, čo patria Kristovi

Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.

Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

PRIKÁZANÝ SVIATOK – ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie – titul katedrály
(slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31