« »

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
(spomienka)

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.
Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 2, 8 – 3, 4

Dal mi zjesť zvitok a v ústach mi bol sladký ako med

Toto hovorí Pán: „Syn človeka, počúvaj, čo ti hovorím; a nebuď spurný ako tento spurný dom; otvor ústa a zjedz všetko, čo ti dám.“ Vtom som videl ruku vystretú ku mne a v nej zvitok knihy. Rozvinul ho predo mnou a bol popísaný znútra i zvonka; boli na ňom napísané žalospevy, vzdychania a beda.

Tu mi povedal: „Syn človeka, zjedz všetko, čo je pred tebou; zjedz tento zvitok a choď a hovor synom Izraela.“ Otvoril som ústa a on mi dal zvitok zjesť. Potom mi povedal: „Syn človeka, zjedz ho a tvoje vnútro sa naplní týmto zvitkom, ktorý ti dávam.“ Zjedol som ho teda a v ústach mi bol sladký ako med.

On mi povedal: „Syn človeka, choď k domu Izraela a hovor im moje slová.“

Kniha žalmov   −   Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.
Keď idem cestou tvojich zákonov, *
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva. R.
Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou *
a tvoje príkazy sú mojimi radcami. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, *
mojim ústam sú sladšie ako med. R.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, *
lebo je slasťou môjmu srdcu. R.
Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túžim za tvojimi predpismi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?

A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“