« »

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 1, 2-5. 24-28c

Tak vyzerala podoba Pánovej slávy

V piaty deň mesiaca – bolo to v piatom roku po odvlečení kráľa Joachina do zajatia zaznelo – Pánovo slovo Buziho synovi kňazovi Ezechielovi v chaldejskej krajine pri rieke Chobar; tam na ňom spočinula Pánova ruka.

A videl som od severu prichádzať búrlivý vietor, veľký oblak a ohnivú guľu obklopenú žiarou. Z nej – teda zo stredu ohňa – žiarilo čosi ako lesklý kov. A z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor: podobali sa človeku.

A počul som šum ich krídel: bol ako šum veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho.

Keď chodili, bol taký hluk ako ruch v tábore; keď ostali stáť, krídla si spustili a vždy, keď zaznel hlas sponad oblohy, čo bola nad ich hlavami, ostali stáť a spustili si krídla.

A nad oblohou, ktorá čnela nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň a podobalo sa to trónu. A na tom, čo sa podobalo trónu, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. A hore od toho, čo vyzeralo ako jeho bedrá, som videl čosi ako lesklý kov, obklopený akoby ohňom; dole od toho, čo vyzeralo ako jeho bedrá, som videl čosi ako oheň obklopený žiarou. Ako vyzerá dúha, čo býva na oblaku, keď prší, tak vyzerala žiara dookola; takto vyzerala podoba Pánovej slávy.

Keď som ju uvidel, padol som na tvár.

Kniha žalmov   −   Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, *
chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci jeho anjeli; *
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. R.
Králi zeme a všetky národy, *
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny, †
starci a junáci *
nech chvália meno Pánovo. R.
Lebo iba jeho meno je vznešené. *
Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
a svojmu ľudu dáva veľkú moc. †
Je chválou všetkým svojim svätým, *
synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Zabijú ho, ale vstane z mŕtvych. Synovia sú oslobodení od dane

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“

On odpovedal: „Od cudzích.“

A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“