« »

Svätého Dominika, kňaza
(spomienka)

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 1-7

Láskou odvekou ťa milujem

„V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojím ľudom.

Toto hovorí Pán: Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol; Izrael vojde do svojho pokoja.“

Z diaľky sa mi zjavil Pán: „Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol.

Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panna Izraela; ešte sa ozdobíš svojimi bubnami, vykročíš s veselými do tanca. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie; a tí, čo budú sadiť, budú aj oberať.

Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na efraimskom pohorí: ‚Vstávajte, vystúpme na Sion, k Pánovi, nášmu Bohu!‘

Lebo toto hovorí Pán: Plesajte plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov; ohlasujte, spievajte a vravte: ‚Zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela.‘“

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
Čujte, národy, slovo Pánovo, *
ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách a hovorte:
„Zhromaždí Izraela ten, čo ho rozptýlil, *
bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ R.
Lebo Pán vykúpil Jakuba *
a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
Prídu a budú jasať na vrchu Sion, *
budú sa hrnúť k darom Pánovým. R.
Vtedy sa panna radosťou roztančí, *
mládenci i starci zároveň.
„Ich smútok zmením na radosť, *
poteším ich a rozveselím po žiali.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Žena, veľká je tvoja viera

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“

On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“

Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.