« »

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Kajetána, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Pre tvoje veľké hriechy som ti to urobil. Obrátim osud Jakubových šiatrov

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal.

Lebo toto hovorí Pán: Nezhojiteľná je tvoja zlomenina, veľmi zlá je tvoja rana; nik sa ťa nechce zaujať. Hoci sú lieky na vred, tvoja jazva sa nezaceľuje. Všetci tvoji milovníci zabudli na teba, už ťa nevyhľadávajú; lebo som ťa udrel ako nepriateľ trestom neľútostne tvrdým pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje neznesiteľné hriechy. Čo kričíš pre svoje utrpenie? Tvoja bolesť je nezhojiteľná; pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje veľké hriechy som ti to urobil.

Toto hovorí Pán: Ja obrátim osud Jakubových šiatrov, zľutujem sa nad jeho príbytkami: mesto sa znova zbuduje na svojich rumoch i palác bude stáť na svojom mieste: a bude sa z nich ozývať chválospev a hlas jasajúcich. Rozmnožím ich a už z nich neubudne, oslávim ich a nik ich neponíži. Jeho synovia budú ako kedysi, jeho spoločenstvo bude stále predo mnou a postihnem všetkých, čo ho sužujú. Vodcu bude mať zo svojich radov, panovník bude z jeho stredu pochádzať; pritiahnem si ho a on príde ku mne. Veď ináč kto by riskoval svoj život a priblížil sa ku mne? hovorí Pán.

Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“

Kniha žalmov   −   Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí *
a ich potomstvo bude pevné pred tebou,
aby na Sione hlásali meno Pánovo *
a v Jeruzaleme jeho slávu,
keď sa tam zídu vospolok národy *
a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!
Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.