« »

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 26, 1-9

Všetok ľud sa v Pánovom dome zhŕkol proti Jeremiášovi

Na začiatku panovania judejského kráľa Joziášovho syna Joakima zaznelo toto Pánovo slovo: „Toto hovorí Pán: Staň si na nádvorí Pánovho domu a všetkým, čo sa z judejských miest prichádzajú pokloniť do Pánovho domu, hovor všetko, čo som ti rozkázal povedať; nevynechaj ani slovo. Azda počúvnu a vrátia sa všetci zo svojej zlej cesty a ja odvolám nešťastie, ktorým ich zamýšľam postihnúť pre zlobu ich skutkov.

Povedz im: Toto hovorí Pán: Ak ma nepočúvnete a nebudete žiť podľa môjho zákona, ktorý som vám dal, ak nebudete počúvať slová mojich služobníkov prorokov, ktorých vám neúnavne posielam, a vy ich neposlúchate, vydám tento dom ako Šílo a toto mesto vydám na potupenie všetkým národom zeme.“

Kňazi, proroci a všetok ľud počúvali tieto Jeremiášove slová v Pánovom dome.

A keď Jeremiáš skončil všetko, čo mu Pán prikázal povedať všetkému ľudu, kňazi, proroci i ľud ho chytili a kričali: „Zomrieš! Prečo si prorokoval v Pánovom mene: ‚Tento dom bude ako Šílo a toto mesto spustne, lebo v ňom nebude obyvateľov?‘“

A všetok ľud sa v Pánovom dome zhŕkol proti Jeremiášovi.

Kniha žalmov   −   Ž 69, 5. 8-10. 14

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Viac než mám vlasov na hlave, *
je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.
Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, †
sú to nepriatelia klamárski; *
musel som vrátiť, čo som neulúpil. R.
Pre teba znášam potupu *
a hanba mi pokrýva tvár.
Svojim bratom som sa stal cudzincom, *
a synom svojej matky neznámym.
Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, *
padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. R.
Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe *
v tomto čase milosti.
Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, *
pre svoju vernosť mi pomôž. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.
Vari to nie je tesárov syn?

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“

A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.