« »

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
(spomienka)

R.: Pane, u teba je zdroj života.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

Opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si rozpraskané cisterny

Pán prehovoril ku mne takto: „Choď a krič do uší Jeruzalema: Toto hovorí Pán: Rozpomínam sa na teba, na lásku tvojej mladosti, na tvoju ľúbosť, keď si bola mojou snúbenicou, keď si ma nasledovala na púšti, v krajine, ktorú neosievajú. Izrael bol Pánovým svätým majetkom, prvotinou jeho úrody; previnili sa všetci, čo z nej jedli, prišla na nich pohroma, hovorí Pán.

Voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej ovocie a všetky dobrá.

No keď ste do nej vošli, poškvrnili ste moju zem a zohavili moje dedičstvo. Kňazi sa nepýtali: ‚Kde je Pán?‘ Učitelia zákona ma nepoznali, pastieri sa mi spreneverili, proroci veštili v mene Bála a chodili za tými, ktorí nie sú na nič.

Stŕpnite nad tým, nebesia, zhrozte sa preveľmi, hovorí Pán. Lebo môj ľud urobil dve chyby: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si cisterny, cisterny rozpraskané, ktoré vodu udržať nemôžu.“

Kniha žalmov   −   Ž 36, 6-7b. 8-9. 10-11

R.: Pane, u teba je zdroj života.
Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia *
a tvoja vernosť až k oblakom.
Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, *
tvoje súdy ako morská hlbina. R.
Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! *
Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
Opájajú sa blahobytom tvojho domu *
a pijú z potoka tvojich rozkoší. R.
Veď u teba je zdroj života *
a v tvojom svetle uvidíme svetlo.
Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, *
a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31