« »

14. nedeľa v Cezročnom období

R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.
Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 2, 2-5

Je to odbojný dom, nech vedia, že bol uprostred nich prorok

Vošiel do mňa duch, postavil ma na nohy a počul som toho, ktorý ku mne hovoril.

Povedal mi: „Syn človeka, ja ťa posielam k Izraelovým synom, k odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni aj ich otcovia mi boli neverní až do tohoto dňa. Sú to synovia s bezočivou tvárou a zatvrdnutým srdcom.

Ja ťa k nim posielam a povieš im: Toto hovorí Pán, Boh! A oni, či už ťa počúvnu alebo odmietnu – lebo je to odbojný dom –, nech vedia, že bol uprostred nich prorok.“

Kniha žalmov   −   Ž 123, 1-2a. 2b-d. 3-4

R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.
Oči dvíham k tebe, *
čo na nebesiach prebývaš.
Ako oči sluhov hľadia *
na ruky svojich pánov, R.
ako oči služobníc hľadia *
na ruky svojej panej,
tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, *
kým sa nezmiluje nad nami. R.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, *
lebo už máme dosť pohŕdania;
lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov *
a pohŕdania pyšných. R.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 12, 7b-10

Budem sa chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila

Bratia, aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.
Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.