« »

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

R.: Boh založil svoje mesto naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli Dávidovi

Asýrsky kráľ Senacherib poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom: „Toto poviete judskému kráľovi Ezechiášovi: Aby ťa nepodviedol tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš! Nehovor: ‚Jeruzalem sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa.‘ Veď si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, ako ich spustošili! Len ty by si sa teda zachránil?“

Keď vzal Ezechiáš z rúk poslov písmo a prečítal si ho, vystúpil do Pánovho domu, rozprestrel ho pred Pánom a modlil sa pred jeho tvárou: „Pane, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Len ty si Boh všetkých kráľovstiev zeme; ty si stvoril nebo i zem. Nakloň svoj sluch a počuj! Otvor, Pane, svoje oči a pozri! Počúvaj slová Senacheriba, ktoré povedal, aby potupil živého Boha! Je pravda, Pane, asýrski králi rozprášili národy aj ich krajiny a ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk z dreva a kameňa; preto ich zničili. Ale teraz, Pane Bože náš, vysloboď nás z jeho ruky, nech vedia všetky kráľovstvá zeme, že len ty si Boh, Pane.“

Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Počul som, o čo si ma prosil vo veci asýrskeho kráľa Senacheriba.

Toto o ňom povedal Pán: Potupuje ťa a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona; za tvojím chrbtom pokyvuje hlavou, dcéra Jeruzalema.

Z Jeruzalema vyjde zvyšok a z vrchu Sion, čo sa zachráni. To urobí horlivosť Pána zástupov.

Preto Pán hovorí o asýrskom kráľovi: nevkročí do tohoto mesta, ani šíp ta nevystrelí, nezaútočí naň štítom, ani násypom ho neoboženie. Vráti sa po ceste, po ktorej prišiel, a do tohoto mesta nevkročí, hovorí Pán. Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli Dávidovi, môjmu služobníkovi.“

A stalo sa v tú noc: vyšiel anjel Pána a pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc mužov. Asýrsky kráľ Senacherib ustúpil, vrátil sa domov a zostal v Ninive.

Kniha žalmov   −   Ž 48, 2-3a. 3b-4. 10-11

R.: Boh založil svoje mesto naveky.
Veľký je Pán a hoden každej chvály *
v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, *
je celej zemi na radosť. R.
Vrch Sion, tajomný príbytok, *
je mestom veľkého kráľa.
Boh sa preslávil v jeho palácoch *
ako istá ochrana. R.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo *
uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože, †
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; *
tvoja pravica je plná spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

VI. 2018

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
23.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
24.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
25.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
26.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30