« »

11. nedeľa v Cezročnom období

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 17, 22-24

Povyšujem nízky strom

Toto hovorí Pán, Boh: „Ja sám vezmem halúzku z vrcholca vysokého cédra a zasadím ju; z najvyšších vetiev odlomím konárik a zasadím ho na vysokom a vyčnievajúcom vrchu.

Zasadím ho na vysokom vrchu Izraela; vyženie konáre, prinesie ovocie a stane sa nádherným cédrom. Pod ním bude bývať vtáctvo, všetko, čo má krídla, bude hniezdiť v tôni jeho konárov.

Vtedy spoznajú všetky stromy poľa, že ja som Pán; ponižujem strom vysoký a povyšujem nízky. Nechám uschnúť strom zelený a kvitnúť bude strom suchý.

Ja, Pán, som to povedal a aj urobím.“

Kniha žalmov   −   Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
Dobre je oslavovať Pána *
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
za rána zvestovať tvoju dobrotu *
a tvoju vernosť celú noc. R.
Spravodlivý sťa palma zakvitne *
a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, *
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. R.
Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, *
úrodní budú a plní sviežosti;
a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý *
a neprávosti v ňom niet. R.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 5, 6-10

Usilujeme sa páčiť Pánovi, či sme doma alebo mimo domu

Bratia, sme stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.

A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 4, 26-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.
Človek hodí semeno do zeme a spí; a ono rastie a on ani o tom nevie

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.