« »

Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice.
Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
(Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z 30. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.


Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na večierni: ; = obidve z daného dňa.

Iz 9,8 – 10,4

Takto hovorí Pán: Skúsi to celý národ, Efraim aj občania Samárie, čo v namyslenosti a pýche srdca vravia: Tehly sa zrútili – budeme stavať kvádrami, sykomory sú vyťaté – nahradíme ich cédrami. Pán povýšil nad neho Rasinových nepriateľov a popudil jeho odporcov. Aramejčanov od východu a Filištíncov od západu, i hltať budú Izrael plnými ústami. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Ale ľud sa neobrátil k tomu, čo ho bil, a nehľadali Pána zástupov, nuž odtne Pán hlavu i chvost, palmovú ratolesť i trsť v jediný deň. Starec a hodnostár sú hlava, prorok však, ktorý učí lož, je chvost. Vodcovia ľudu sú zvodcami, tí však, ktorých vedú, sú zvedení. Preto z jeho junače nemá Pán radosť a nad jeho sirotami a vdovami sa nezľutuje, veď sú to všetko bezbožníci a zločinci a každé ústa hovoria hanebnosť! Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Veď neprávosť horela sťa oheň, čo tŕnie a bodľač stravuje, potom zapaľuje lesné húštiny, že ich zahaľujú stĺpy dymu. Hnevom Pána zástupov je zapálená krajina a ľud je ako pokrm ohňa: nik sa nezmiluje nad vlastným bratom. Zožiera napravo a hladuje, zjedá naľavo a nenasýti sa; každý zjedá mäso vlastného ramena. Manesses Efraima a Efraim Manassesa a obaja spolu sú proti Júdovi. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak, aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy, aby vdovy boli ich korisťou a aby ozbíjali siroty. Čo však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvo? Dostanete sa len medzi zajatcov a medzi pozabíjaných padnete. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.

Gn 7, 1 – 5

Pán, Boh, povedal Noemovi: Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu. Aj z čistého nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, z nečistých po dvoch, samca a samicu, aby sa zachovalo nažive semä na celej zemi. Lebo už len sedem dní a dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil. A Noe urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán.

Prís 8,32 – 9,11

Syn môj, počúvaj ma; blažení tí, čo cesty moje zachovávajú. Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! Blažený muž, ktorý ma počúva a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán! Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. Kto sa však prehrešuje proti mne, ten pácha voči sebe ukrutnosť, všetci, čo ma nenávidia, majú radi smrť. Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva. Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny: Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem, a komu chýba rozum, toho poučím. Poďte, jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala! Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti. Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, utržuje potupu. Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. Daj poučenie múdremu a bude ešte múdrejší, poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28