« »

Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice.
Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.
(Náš prepodobný otec Štefan Divotvorca – presun z 28. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.


Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na večierni: ; = obidve z daného dňa.

Iz 6, 1 – 12

V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy! Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som povedal: Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov. I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený! Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: Koho mám poslať, kto nám pôjde? I povedal som: Hľa, tu som, pošli mňa! Riekol: Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil. I vravel som: Dokedy, Pane? Riekol: Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov a domy bez ľudí, kým nebude zem vyplienená v púšť. Pán oddiali ľudí, takže bude veľká opustenosť v krajine.

Gn 5, 1 – 24

Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení. Keď mal Adam dvestotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set. Po Setovom narodení žil Adam ešte sedemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov a potom zomrel. Keď mal Set dvestopäť rokov, narodil sa mu Enos. A Set po Enosovom narodení žil ešte sedemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel. Keď mal Enos stodeväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan. Po Kainanovom narodení žil Enos ešte sedemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel. Keď mal Lainan stosedemdesiat rokov, narodil sa mu Malalel. Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte sedemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel. Keď mal Malaleel stošesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared. Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte sedemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel. Keď mal Tared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch. Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel. Keď mal Henoch stošesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem. A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.

Prís 6, 3 – 20

Urob, čo ti hovorím, syn môj, aby si sa vymanil, lebo si vošiel do hrsti svojmu blížnemu: choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič svojim očiam spať a svojim mihalniciam podriemať! Vytrhni sa jak srna z ruky poľovníka a ako vtáča z ruky vtáčnika. Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. Dokedy, leňoch, budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku?! Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku! A príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž. Keď sa však budeš usilovať, príde žatva tvoja ako studnica a ujde núdza naďaleko od teba. Je naničhodník, ničomník, kto chodí s falošnými ústami; kto žmurká okom, kto sa nohou dorozumieva, kto naznačuje prstami, kto v srdci svojom prechováva prevrátenosti, kto zamýšľa zlo v každý čas, kto zvady rozsieva. Preto naň príde náhle záhuba, zaraz bude zgniavený a pomoci mu nebude. Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, kto hovorí lož ako svedok falošný a ten, kto medzi bratmi zvady rozsieva. Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28