« »

6. nedeľa v Cezročnom období

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Kniha Levitikus   −   Lv 13, 1-2. 45-46

Malomocný bude bývať sám mimo tábora

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Ak sa niekomu vyhodí na koži opuchlina, pľuzgier alebo biela škvrna, čo býva príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov.

Malomocný, napadnutý touto ranou, bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: ‚Nečistý, nečistý!‘

Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.“

Kniha žalmov   −   Ž 32, 1-2. 5. 11

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Blažený, komu sa odpustila neprávosť *
a je oslobodený od hriechu.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta *
a v ktorého mysli niet podvodu. R.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ *
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. R.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, *
jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 10, 31 – 11, 1

Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista

Bratia, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.