« »

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 11, 4-13

Pretože si nezachoval moju zmluvu, vytrhnem ti kráľovstvo: ale pre Dávida jeden kmeň dám tvojmu synovi

Keď Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce a on chodil za cudzími bohmi. Jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida, ale uctieval Aštartu, bohyňu Sidončanov, a Molocha, modlu Amončanov. Šalamún robil, čo sa Pánovi nepáčilo, a nebol úplne oddaný Pánovi, ako jeho otec Dávid. Šalamún postavil na vrchu, čo je východne od Jeruzalema, svätyňu Kamošovi, modle Moabčanov, i Molochovi, modle Amonových synov. A takto robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré prinášali svojim bohom tymian a krvavé obete.

Preto sa Pán na Šalamúna rozhneval; preto, že sa jeho myseľ odvrátila od Pána, Boha Izraela, ktorý sa mu dva razy zjavil a zakázal mu chodiť za cudzími bohmi, a on nezachoval, čo mu Pán prikázal. Preto Pán povedal Šalamúnovi: „Pretože si toto robil a nezachoval si moju zmluvu a príkazy, ktoré som ti dal, rozdvojím tvoje kráľovstvo a vytrhnem ti ho a dám ho tvojmu sluhovi. Ale pre Dávida, tvojho otca, to neurobím za tvojho života; vytrhnem ho až z ruky tvojho syna. A pre Dávida, svojho služobníka, a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil, nevezmem ti celé kráľovstvo; jeden kmeň dám tvojmu synovi.“

Kniha žalmov   −   Ž 106, 3-4. 35-36. 37+40

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
Blažení sú tí, čo zachovávajú právo *
a konajú spravodlivo v každý čas.
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, *
navštív nás svojou spásou. R.
Zmiešali sa s pohanmi *
a osvojili si ich správanie.
Uctievali sošky ich bôžikov *
a tie sa im stali osídlom. R.
Synov a dcéry *
obetovali zlým duchom.
Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu, *
až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.

Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám.

Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry.

On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“

On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28