« »

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 2, 1-4. 10-12

Ja nastupujem cestu každého pozemšťana; ty buď silný, buď muž, Šalamún!

Keď sa priblížil deň Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi: „Ja nastupujem cestu každého pozemšťana; ty buď silný, buď muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a dodržuj jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, ako sú napísané v Mojžišovom zákone, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš, a všade, kam sa obrátiš; aby Pán potvrdil svoje slovo, ktoré povedal o mne: ‚Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú verne celým srdcom i celou dušou kráčať predo mnou, nikdy nebude odstránený tvoj potomok z trónu Izraela.‘“

Potom Dávid usnul so svojimi otcami a pochovali ho v Dávidovom meste. Dávid kraľoval nad Izraelom štyridsať rokov: v Hebrone kraľoval sedem rokov, v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.

Na trón svojho otca Dávida nastúpil Šalamún a veľmi sa upevnilo jeho kráľovstvo.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R.: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.
Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela, *
od vekov naveky. R.
Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, *
sláva, jas a veleba,
lebo tvoje je všetko na nebi i na zemi. †
Tvoje je, Pane, kráľovstvo, *
ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. R.
Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *
ty panuješ nad všetkými.
V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Začal ich posielať

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.