« »

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
alebo votívna omša ku cti blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka

R.: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.
R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov, aby ste vydali svedectvo – kto vytrvá do konca, bude spasený.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 1, 1-8

Annu urážala jej sokyňa, že jej Pán uzavrel lono

Bol istý muž z Ramataim, Sufita z efraimského pohoria, menom Elkána. Bol to syn Jerohama, syna Eliuho, syna Tóhuho, syna Súfa, Efratejec. Mal dve ženy: jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena mala deti, ale Anna deti nemala.

Tento muž chodieval každý rok zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Pánovi zástupov.

Tam boli Pánovými kňazmi dvaja Heliho synovia, Ofni a Finés.

Prišiel deň, keď Elkána prinášal obetu a dával čiastky svojej žene Fenene i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal iba jednu, ale najlepšiu čiastku, lebo Annu miloval, hoci jej Pán uzavrel lono. A jej sokyňa ju urážala, veľmi ju trápila a rozhorčovala, že jej Pán uzavrel lono.

Takto robievala rok čo rok, keď prišiel čas a oni vystupovali do Pánovho chrámu.

Tak ju urážala, že Anna až plakala a odmietala jesť. Jej muž Elkána sa jej prihováral: „Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce? Vari som ti ja nie lepší ako desať synov?“

Kniha žalmov   −   Ž 116, 12-13. 14+17. 18-19

R.: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.
Čím sa odvďačím Pánovi *
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy *
a budem vzývať meno Pánovo. R.
Pánovi splním svoje sľuby *
pred všetkým jeho ľudom.
Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo. R.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho *
uprostred teba, Jeruzalem. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.
Kajajte sa a verte evanjeliu

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 3,11-16

Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera

Bratia! Toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

Kniha žalmov   −   Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.
Na neho hľaďte a budete žiariť *
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10,26-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov, aby ste vydali svedectvo – kto vytrvá do konca, bude spasený.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo

Ježiš povedal svojim apoštolom: Uvedomte si, že nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.