« »

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

Spomienka Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.
alebo
R.: Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
Aleluja, aleluja, aleluja. Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.

Pieseň piesní   −   Pies 2, 8-14

Hľa, môj milý prichádza, po horách skáče

Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza, po horách skáče, po vŕškoch hupká. Milý môj je sťa srna, ako jeleníča. Hľa, veď už stojí pred naším múrom; oblôčkom hľadí, cez mriežku sa díva. Môj milý mi hovorí: „Hor‘ sa, priateľka moja, holubica moja, krásava moja, a poď! Veď už je po zime, dážď prestal, pominul. Na zemi sa zjavili kvety, prišiel čas veselého spevu, hrkútanie hrdličky počuť v našom kraji, fígovník vydáva svoje plody, vinič roznáša vôňu v rozkvete. Nuž, hor‘ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách! Daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas; veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.“

Kniha proroka Sofoniáša   −   Sof 3, 14-18a

Kráľ Izraela, Pán, je s tebou

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“

Kniha žalmov   −   Ž 33, 2-3. 11-12. 20-21

R.: Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
Spievajte mu novú pieseň, *
nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R.
Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. R.
Naša duša očakáva Pána, *
on je naša pomoc a ochrana.
V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“