« »

Piatok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý prorok Nahum.
/17. deň filipovky/

Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne liturgii): = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne liturgii): = radové čítanie.

301. začalo (Tít 1,15 – 2,10)

Syn Títus, čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku. Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu. Starci nech sú triezvi, počestní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti. Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neohovárajú, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobré, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo. Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli rozvážni; vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a počestnosť, v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať. Otroci nech sa podriaďujú svojim pánom, vo všetkom nech sú úslužní, nech neprotirečia, neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.

Lk 101. začalo (20, 19 – 26)

V tom čase chceli veľkňazi a starší položiť na Ježiša ruky, len sa báli ľudu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci. Opýtali sa ho: „Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Smieme platiť cisárovi daň, či nie?” On však prehliadol ich lesť a povedal im: „Čo ma pokúšate? Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?” Oni odpovedali: „Cisárov.” Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!” A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli.