« »

Svätého Ondreja, apoštola
(sviatok)

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

List Rimanom   −   Rim 10, 9-18

Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo

Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“

Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta.

Kniha žalmov   −   Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
Nebesia rozprávajú o sláve Boha *
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu *
a noc noci to dáva na známosť. R.
Nie sú to slová, nie je to reč, *
ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *
a ich slová až po končiny sveta. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 4, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.
Oni hneď zanechali siete a išli za ním

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

KOŠICE: Svätého Ondreja, apoštola – hlavný patrón arcidiecézy
(sviatok)

Čítania zo sviatku