« »

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka
alebo Svätého Kolumbána, opáta
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Prvá kniha Machabejcov   −   1 Mach 2, 15-29

Budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov

Do mesta Modin prišli kráľovskí posli a nútili k odpadu a k modloslužbe. Zhromaždilo sa k nim mnoho Izraelitov. Prišli aj Matatiáš a jeho synovia.

Kráľovskí posli sa ujali slova a povedali Matatiášovi: „Si v tomto meste význačný a vážený hodnostár, podporujú ťa tvoji synovia i bratia. Preto pristúp prvý a splň kráľov rozkaz, ako ho splnili všetky národy aj Júdovci a tí, čo zostali v Jeruzaleme. Potom budeš ty aj tvoji synovia patriť medzi kráľových priateľov a budete, ty aj tvoji synovia, poctení zlatom, striebrom a mnohými darmi.“

Matatiáš odpovedal zvýšeným hlasom: „Aj keď kráľa poslúchajú všetky národy v kráľovej ríši a odpadávajú od náboženstva svojich otcov a podriaďujú sa jeho nariadeniam, ja, moji synovia a moji bratia, my budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov. Nech nám je Pán milostivý, aby sme neopustili zákon a ustanovenia. Kráľov rozkaz neposlúchneme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani napravo ani naľavo.“ Len čo to dopovedal, pred očami všetkých vystúpil akýsi Žid obetovať na oltári v Modine podľa kráľovho rozkazu.

Keď to Matatiáš videl, rozhorčením sa mu zachvelo vnútro, vzplanul spravodlivým hnevom, vrhol sa na neho a zabil ho pri oltári. Zabil aj kráľovho posla, ktorý nútil k obete, a oltár rozbúral. Horlil za zákon, ako kedysi Finés proti Zambrimu, Salomovmu synovi.

Potom Matatiáš volal silným hlasom v meste: „Poďte za mnou všetci, čo horlíte za zákon a chcete zostať verní zmluve!“ Utiekol so svojimi synmi do hôr a všetko, čo mali, zanechali v meste. Vtedy mnohí, čo túžili po spravodlivosti a práve, odišli bývať na púšť.

Kniha žalmov   −   Ž 50, 1-2. 5-6. 14-15

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril †
a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. *
Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh: R.
„Zhromaždite mi mojich svätých, *
čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“
A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, *
veď sudcom je sám Boh. R.
„Obetuj Bohu obetu chvály *
a Najvyššiemu svoje sľuby splň.
A vzývaj ma v čase súženia: *
ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“ R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 41-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.
Kiež by si spoznalo, čo ti prináša pokoj

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

XI. 2017

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
45.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
46.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
47.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
48.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30