« »

33. nedeľa v Cezročnom období

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kniha prísloví   −   Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu

Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly.

Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života.

Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami.

Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena.

Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera.

Klamlivý je pôvab a krása márna, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Kniha žalmov   −   Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Blažený každý, čo sa bojí Pána *
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. R.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič *
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. R.
Veru, tak bude požehnaný muž, *
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, †
aby si videl šťastie Jeruzalema *
po všetky dni svojho života. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 5, 1-6

Aby vás Pánov deň neprekvapil ako zlodej

O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 14-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 14-15. 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘“