« »

31. nedeľa v Cezročnom období

R.: Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji.
Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

Kniha proroka Malachiáša   −   Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10

Zišli ste z cesty a svojou náukou zviedli ste mnohých

Ja som veľký kráľ, hovorí Pán zástupov, a moje meno je hrozné medzi národmi. Vám, kňazi, toto napomenutie: Ak neposlúchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať úctu môjmu menu, hovorí Pán zástupov, postihnem vás kliatbou. Zišli ste z cesty a svojou náukou zviedli ste mnohých. Porušili ste moju zmluvu s Lévim, hovorí Pán zástupov. Preto aj ja vami opovrhnem a ponížim vás pred všetkým ľudom, lebo ste nezachovávali moje príkazy a robili ste výnimky v zákone.

Nemáme azda všetci jedného otca? Vari nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme jeden voči druhému vierolomní a znesväcujeme zmluvu svojich otcov?!

Kniha žalmov   −   Ž 131, 1. 2. 3

R.: Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji.
Pane, moje srdce sa nevystatuje, *
moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami *
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. R.
Ale ja som svoju dušu *
upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, *
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. R.
Dúfaj, Izrael, v Pána *
odteraz až naveky. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 2, 7b-9. 13

Boli by sme vám odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život

Bratia, boli sme medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.

Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.

Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 23, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.
Hovoria, a nekonajú

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“